Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Görevleri
Kurulun Başlıca Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

    a) Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve  etik yaşam kültürünün kurumsallaşması için eğitici faaliyetler düzenlemek,  
    b) Üniversite bünyesinde yürütülmekte olan, eğitim-öğretim, yayın, araştırma gibi akademik/bilimsel faaliyetlerin etik ilke ve kurallar ile temel insan haklarına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve ilkeleri belirlemek.
    c) Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.
    ç) Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca   bağlamak.
    d) Somut olayların incelenmesi için Üniversite bünyesinde uzman görüşüne başvurmak, alt komisyonlar kurmak, bu komisyonlarda görev alacak üyeleri ve çalışma alanlarını belirlemek, bunlara gerekli eğitim desteği vermek, alt komisyon ve uzmanlar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.
    e) Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle Kurulun uygulamalarının bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmak.
    f) Kurulun faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak Rektörlüğe öneride bulunmak.
    g) Gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişileri dinlemek üzere davet etmek.
    h) Sosyal ve Beşeri alanlarla ilgili yapılacak çalışmalar için gerekli form ve belgeleri hazırlayarak etik onayı vermek.