Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Görevleri
Kurulun Görevleri Aşağıda Sayılmıştır:

        a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek çalışma protokollerini onaylamak veya gerekçesini belirterek kabul etmemek,
        b) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,
        c) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırılmasına karar vermek,
        d) Onay alınmadan deney hayvanı kullanılmasını engellemek,
        e) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, bu amaçla sertifika programları düzenlemek, deney hayvanları kullanım sertifikası olmayanların hayvan deneyleri yapmasını önlemek,
        f) Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuvar koşullarının ve donanımın etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek, uygun görmediği durumlarda deney hayvanı kullanılmasını engellemek,
        g) Üniversitenin Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi dışında ve doğal ortamda yapılacak hayvanlarla ilgili çalışmaların etik kurallara uygun olarak yürütülmesini denetlemek,
        h) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü veriyi toplamak, yıllık çalışma raporu hazırlamak ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na sunmak,
        I) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan ölü hayvan ve her türlü atığın mevzuat çerçevesince bertaraf edilmesini sağlamak,
        i) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler çerçevesinde deney hayvanlarının kayıt altına alınmasını ve izlenmesini sağlamak.