Bilimsel Araştrma ve Yayın Etik Kurulu
Kurula Başvuru ve Kurulun Çalışma Esasları:

        (1) Kurul tarafından incelenmesi istenilen başvurular Rektör tarafından Kurula iletilir.
        (2) Her başvuru için ayrı bir dosya açılır. Kurulun inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalar Rektörlük aracılığıyla yapılır.
        (3) Hakkında etik ihlali iddiası bulunan kişiden iddialara ilişkin olarak savunma ve gerekli bilgi ve belgeler istenir. İlgili kişiler, Kurulun bu yöndeki isteğinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş)  gün içerisinde yazılı savunmalarını vermedikleri takdirde, Kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verir. Kurul, gerekli gördüğü hallerde sözlü savunma da alabilir.
        (4) Raportör, konuyla ilgili bilgi ve belgelere dayalı olarak hazırladığı raporu tartışılmak üzere Kurula sunar. Kurul kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararda çekimser oy kullanılamaz. Eşitlik durumunda Başkan ya da vekilinin oyu iki oy sayılır. Kesin karar raporu Kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif üye karşı oy gerekçesini kesin karar raporuna yazmak ya da eklemek zorundadır. Karşı oyun varlığı halinde karşı oy yazısını da içeren kesin karar raporu Kurul görüşü olarak Rektörlüğe sunulur.
        (5) Etik ihlali iddiasında bulunan kişiler, başvuruları ile ilgili olarak alınan kararlar hakkında Rektörlük tarafından, diğer ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla birlikte bilgilendirilir.
        (6) Kanıtlanan etik ihlalleri ve bunların niteliği, ilgili yayın organlarına Rektörlük tarafından yazılı olarak bildirilir.
        (7) Başka kuruluşlarca yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu yönerge kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.
        (8) Kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları soruşturmayla ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri Rektörlüğün izni olmaksızın açıklayamazlar.